ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на

Джет Енерджи ООД

 

Защитата на Вашите лични данни е важна за Джет Енерджи ООД. Поради тази причина ние създадохме общи принципи, които посочихме в настоящия документ.

Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от името на Джет Енерджи ООД.

Ние сме отговорни, като администратор за обработката на Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото известие е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

Допълнителна информация може да бъде предоставена, когато е необходимо, при кандитатстване за конкретен продукт или услуга.

1.        Целите, за които използваме Вашите лични данни:

 

а. За да сключим Договор с Вас или да предприемем стъпки по Ваше искане за оферта преди сключване на договор

 

Ние използваме Вашите лични данни, за да предприемем стъпки по Ваше искане за оферта или за да сключим и изпълняваме нашите Договори, като за целта:

o Ви предоставяме информация за нашите продукти или услуги, които да са съобразени и персонализирани според Вашите предпочитания;

o Извършваме оценка, дали можем да Ви предложим наш продукт или услуга и при какви условия;

o Да получим допълнителна лична за Вас информация, която да послужи и за потвърждение на истиността на предоставената от Вас информация, o изпращане на съобщения или изявления на предоставените адреси, във връзка със сключен Договор или други предлагани от/чрез нас продукти или услуги;

o за да предлагаме продукти или услуги на наши корпоративни клиенти, на които Вие сте служител или клиент;

o създаване на индивидуални статистически модели

o изпълняваме правата и задълженията съгласно Условията на сключения с нас Договор или други предлагани от/чрез нас продукти или услуги;

o осгуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до електронни съобщителни мрежи, управление на ИТ, управление на инфраструктурата (напр. споделени платформи) и непрекъснатост на работата;

o за да персонализираме нашите оферти към Вас чрез: сегментиране на клиентите ни, за да им осигурим най-подходящите продукти или услуги; анализ на Вашите навици и предпочетания в използваните от Вас различни канали (посещения в нашите офиси, имейли или съобщения, посещения на нашия уебсайт и т.н.);

o да използва информация за  клиетите ни, но само по начин, който не би позволил той или друго лице, да бъде идентифицирано, за изследвания, включително публикуване или споделяне на информация за неговите Клиенти с трети страни, като например рекламодатели или партньори, за научни, исторически, академични, маркетингови и/или промоционални цели.

б. За да изпълним наш законен интерес

 

Ние използваме Вашите лични данни, за да позиционираме и развием нашите продукти или услуги, за да подобрим управлението на риска и да защитим нашите законни права, включително: създаване на обощени статистически данни, тестове и модели за изследвания и развитие, за да се подобри управлението на риска на Джет Енерджи ООД или за подобряване на съществуващите продукти или услуги, или да се създадат нови.

в. За да уважим Вашият избор, ако поискаме Вашето съгласие за конкретна обработка

 

Бихме желали да Ви информираме, че събираме и обработваме Ваши лични данни, които са необходима предпоставка и задължително изискуеми за подготовка, или сключване и изпълнение на Договор, плащания, картови услуги, застраховка и/или др. предлагани от/чрез нас продукти или услуги.

В случай, че Вие не желаете да ни ги предоставите, ние не бихме могли да разгледаме Вашето искане за потребителски кредит, застраховка или друга предлагана от/чрез нас финансова услуга.

В някои случаи, ние ще поискаме Вашето съгласие за обработка на данните Ви, като например ако трябва да извършим допълнителна обработка за цели, различни от посочените по-горе. В тези случаи ние ще Ви информираме и ще поискаме Вашето съгласие.

2.       Кои лични данни обработваме?

 

Ние събираме и използваме Вашите лични данни до степен, която е необходима и в рамките на нашите дейности, както и за постигане на висок стандарт на персонализирани продукти и услуги.

Може да събираме от Вас различни видове лични данни, включително: идентификационна информация (например Три имена (за физически лица), Фирма/ Наименование (за юридическо лице), Клиенткси номер, ЕИК, измерено количесто потребелена ел. енергия); информация за връзка и контакт (например телефонни номера за връзка с Вас, вкл. и на трети лица/свързани лица, пощенски адрес и адрес на електронна поща);

3.       С кого споделяме вашите лични данни?

 

Може да предоставим достъп до и да разкрием Ваша лична информация, при условията на конфиденциалност, и само доколкото е необходимо за осъществяване и обезпечаване на нашата дейност, задължения, горепосочените цели, само на: служители на Джет Енерджи ООД изпълнители, както и трети лица, оказващи съдейсттвие за изпълнението на искането Ви за

изготвяне на оферта или сключване и изпълнение на Договора или др. предлаган от/чрез нас продукт или услуга; доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, включително събиране на вземания; независими агенти, посредници или брокери; банкови/търговски партньори; финансови/съдебни/правоприлагащи органи/държавни органи или агенции, при поискване или в изпълнение на наш интерес или задължение, когато смятаме, че е уместно да се приложи или сме задължени, дори, когато имаме добросъвестно убеждение, че сме длъжнни да спазваме закона, в степента, разрешена от закона; лица с определени от закона права и задължения, включително: адвокати, нотариуси, държавни/частни съдебни изпълнители, одитори и т.н.

Кодове на трети страни

На този уебсайт използваме кодовете от дружество Google, Inc. (по-долу само „Google“), които ни помагат да анализираме поведението на посетителите на този уебсайт.

Google Analytics

Тези страници използват услугата на Google Analytics, предоставяна от Google. Услугата Google Analytics използва "бисквитки", които представляват текстови файлове запазвани във Вашия компютър, които позволяват анализ на начина на използване на тези страници от техните Потребители. Информацията генерирана от "бисквитките" за използването на сайта (в това число Вашите IP адреси) ще бъде пренесена от Google и съхранена в сървърите в Съединените щати.

Google ще използва тази информация с цел оценяване използването на страницата и съставяне на доклади за нейната активност, предназначени за нейния оператор, а също така за предоставяне на други услуги, отнасящи се до дейностите на страницата и използването на интернет въобще. Google също така може да предоставя тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако такива трети лица обработват тази информация за Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, с които разполага. Можете да откажете използването на бисквитките чрез опция в съответната настройка във Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, няма да можете изцяло да използвате всички функции на този сайт. Чрез използването на тази страница давате съгласие с обработката на данните за Вас от дружество Google и то по начина, и с цел посочени по-горе.

Подробна информация за Google Analytics и защитата на личните данни ще намерите на: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Ако искате да предотвратите наблюдението, можете да инсталирате допълнение във Вашия уеб браузър: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Бисквитки

„Бисквитките“ представляват сведения, които от интернет страниците се прехвърлят на хард диска на компютъра на Потребителя. Бисквитките позволяват на интернет страницата да запомня важна информация, която облекчава нейното по-нататъчно използване от Потребителя.

Както повечето интернет страници и страниците на Оператора използват бисквитки. Възоснова на анонимни обекти на данни например Операторът проследява общия брой на посетителите на тези страници.

Ако Потребителят не желае да използва бисквитки или ако желае интернет браузърът да информира за използването на бисквитки, трябва да избере съответната опция в своя интернет браузър. Ако Потребителят блокира всички бисквитки, няма да може да използва някои от фунциите на тези страници.

4.       Трансфериране на данни извън Европейско икономическо пространство

 

В случай на международни преводи, произхождащи от Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато Европейската комисия (ЕК) е признала държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на тази основа.

За трансфери до страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е призната от ЕК, ние ще се позовем на дерогация, приложима към конкретната ситуация (напр. ако прехвърлянето е необходимо във връзка с изпълнение на договора ни с вас) или ще приложим една от следните гаранции, за да гарантираме защитата на личните Ви данни: Стандартни договорни клаузи, одобрени от ЕК или Обвързващи корпоративни правила с наши контрагенти;

За да получите копие от тези предпазни мерки или подробности за това къде са на разположение, можете да изпратите писмено искане, както е посочено в т.8.

5.       За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

 

Ние ще запазим Вашите лични данни за период от 3 години след получаването им с цел евентуалното изготвяне на последващи оферти.

6.       Какви права имате и как може да упражните?

 

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните правана достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от такива лични данни; на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени; на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона; на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение; на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг; да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание; на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна; да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни;

В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект  на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

Каним Ви да прегледате онлайн последната версия на това Известие. Чрез нашият уебсайт ние ще Ви информираме за всякакви съществени промени в него.

Ако искате да упражнявате посочените по-горе права, моля изпратете писмо или електронна поща на следния адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк,  офис на Спийди, за Джет Енерджи ООД и на е-mail:  office@energy-bg.com   Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.

7.       Как да се свъжете с нас?

 

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нашия служител по защита на данните  office@energy-bg.com, или изпратете писмено запитване  на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк,  офис на Спийди, за Джет Енерджи ООД

Настоящата информация е актуализирана на 05 април 2018 г.