Депутатите приеха на второ четене измененията в енергийния закон.

Основната цел на промените в Закона за енергетиката е да бъде реализирана съществена крачка в посока либерализация на енергийния пазар.

Една от мерките в модела на Световната банка предлага въвеждане на задължение на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да закупуват електроенергията, необходима за технологичните разходи на пазарен принцип. Този подход е реализиран на много европейски държави и дава предпоставка за ликвидност на електроенергийната борса, като в същото време стимулира операторите да се стремят към намаляване на загубите. Очаква се търсеното количество електроенергия на организирания борсов пазар от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да бъде около 3.6-3.8 тераватчаса.

Друга съществена мярка е интегрирането на свободния пазар на производители, чиято енергия се изкупува на преференциални цени. След промените, тези производители ще продават произведената от тях електроенергия на свободния пазар през платформите на Българската независима енергийна борса и ще получат премия от Фонд „Сигурност на енергийната система“.

Тази мярка ще доведе до повишена конкуренция, ликвидност и ефикасност на енергийните пазари, като същевременно защитава стабилността на приходите на производителите с договори за изкупуване на електроенергия.

Препоръката на Световната банка е при въвеждането на новите условия е да бъде обмислена поетапност за интегриране на производители на пазара.
Препоръчва се първоначално на свободния пазар да се изведат големите производители, а на следващ етап и останалите по-малки производители с преференциални цени. В тази връзка, промяната предвижда механизъм за въвеждане на „договор за компенсиране с премия“ за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW.

Премията, която ще бъде изплащана от Фонд „Сигурност на енергийната система“ представлява разликата между преференциалната цена и прогнозната пазарна цена. За тази цел се въвежда задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ежегодно до 30 юни да определя прогнозна пазарна цена за тези производители според вида на първичния енергиен източник. Очакваното количество електроенергия, което да бъде предлагано на организирания борсов пазар е около 4 тераватчаса. По данни на НЕК ЕАД, изкупената енергия от тези производители за 2017 г. е малко над 4 тераватчаса.

Обхвата на предлаганите промени засяга 147 производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 МW.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.