ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „ДЖЕТ ЕНЕРДЖИ ООД “ ЕООД

  1. IПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Джет Енерджи ООД “ ЕООД, ЕИК 203815617, гр. София, ж.к. „Надежда“2 бл.258 ап.68

и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта www.energy-bg.com/ (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

  1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Джет Енерджи ООД “:

  1. Наименование: „Джет Енерджи ООД “ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда“2 бл.258 ап.68

Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Надежда“2 бл.258 ап.68 ,

e-mail: office@energy-bg.com/, телефон: 0899750851

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за държавно и водно регулиране

Гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

тел.: (02) 9359 715

e-mail: dker@dker.bg

Уеб сайт: http://www.dker.bg/index.php

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 9402 046
факс: (02) 9403 640
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на „Джет Енерджи ООД “ предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „Джет Енерджи ООД “, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Джет Енерджи ООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Джет Енерджи ООД .

(2) Изображенията в Сайта на Джет Енерджи ООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Джет Енерджи ООД не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Джет Енерджи ООД .

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Джет Енерджи ООД , представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Джет Енерджи ООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Джет Енерджи ООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6 (1) Джет Енерджи ООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Джет Енерджи ООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Джет Енерджи ООД по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Джет Енерджи ООД .

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Джет Енерджи ООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Джет Енерджи ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Джет Енерджи ООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Джет Енерджи ООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 30.12.2017 г.[/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size="80" screen_normal_resolution="1024" screen_tablet_resolution="800" screen_mobile_resolution="480" tutorials=""][/vc_column][/vc_row]