Намерете отговор на всичко, което Ви вълнува относно смяната на Вашия доставчик за електроенергия

Това е лицензирано дружество, чиято функция е да снабдява крайни клиенти с електроенергия, като това може да се случва по регулирани или по свободно договорени цени между дружеството и клиента.

Не административните механизми, а реалното търсене и предлагане са в основата на определянето на пазарни условия, което обуславя развитието на по-гъвкави предприемачески подходи. Според количеството ел. енергия, което консумирате на годишна база, както и съотношението между дневна и нощна консумация, ще можете да получите по-ниска цена на енергията и да успеете да направите реални спестявания от сметките за електричество в частта за доставка. Както на всеки един конкурентен пазар, така и на свободния пазар за ел. енергия клиентът има правото да си избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите собствени изисквания и потребности. А свободният пазар дава именно възможност за водене на преговори до постигане на ефективни решения.

Всички лицензирани търговци на ел. енергия имат регистрация пред “Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Техният пълен списък е публикуван на неговата интернет страница: https://tso.bg
Изборът на конкретен търговец може да се извърши след съпоставка на различни оферти, според потребностите на клиента.

Цената на ел. енергията на свободния пазар бива определяна на пазарен принцип, според търсенето и предлагането. Според моментното състояние на пазарната конюнктура цената може да варира, намалявайки или увеличавайки се.
С други думи, доколко ще е изгодно зависи и от Вас самите.

Ако клиент, който е присъединен към мрежа със средно напрежение, не е успял да си избере доставчик на свободния пазар до дата 01.10.2013 г., тогава той ще бъде снабдяван от т.нар. ДПИ (Доставчик от последна инстанция), докато не се намери друг доставчик. Снабдяването с електричество може да бъде прекъснато само в случай, че клиентът откаже сделка с ДПИ (по чл. 123; ал. 2 от ЗЕ), както и при наличието на чакащи задължения към доставчика, мрежовия оператор или и към двата.

По смисъла на Закона за енергетиката, разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес и се предоставя единствено от оператора на електроразпределителната мрежа. Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на мрежовите услуги.

При промяната на доставчика на електроенергия не се сменя доставчикът на мрежови услуги. Клиентите си остават част от мрежата на досегашното си електроразпределително предприятие /ЕРП/, независимо кой е техният нов доставчик на ел. енергия. Във връзка с това, клиентите продължават да плащат на ЕРП за използването на мрежовите им услуги. Цените на мрежовите услуги биват определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (позната като КЕВР).

Всички сигнали и изобщо въпроси относно качеството на захранването с ел. енергия трябва да се отправят към отговорното електроразпределително дружество, в чиято мрежа са записани обектите на потребителя.
Операторът на отговорната електроразпределителна мрежа е този, който осигурява непрекъснатостта на електроснабдяването, както и качеството на доставяната ел. енергия за всичките клиенти на своята лицензионна територия.

На свободния пазар цените на ел. енергия ще се определят на пазарен принцип, съответно се договарят между клиента и доставчика му. КЕВР регулира само цените на мрежови услуги.

За обектите, за които имате сключен договор с търговец за доставка на свободен пазар, ще получавате отделни фактури за договорените количества електроенергия от Вашия доставчик, както и фактура за предоставените мрежови услуги от Вашия мрежови оператор. Въпросните фактури биват издавани от различни юридически субекти на пазара на ел. енергия.
Съществува вариант търговецът да постигне споразумение с мрежовия оператор, така че да може фактурира и мрежовите услуги. Тогава ще получавате само една фактура, която да е обща за енергия и мрежови услуги, и ще заплащате само на търговеца си на ел. енергия.

Всички клиенти на ДПИ трябва да заплащат дължимите суми за доставена ел. енергия, заедно с мрежови услуги, акциз и ДДС. Самите цени на мрежови услуги са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, съответно следва да се плащат в срок и от клиентите на ДПИ.

Отношенията между всеки клиент и ДПИ се уреждат чрез Общите условия, както и индивидуални стандартни договори.

Тези клиенти, имащи обекти на средно напрежение и закупуващи ел. енергия на свободен пазар, могат да бъдат снабдявани единствено от Доставчик Последна Инстанция в случай, че останат без доставчик на електроенергия по причини, които не зависят от тях. А за онези клиенти с обекти на ниско напрежение (включва битови абонати), законът е предвидил възможността при заявено от тях желание да се върнат отново към регулирания пазар.

Лицензия за доставчик от последна инстанция притежават крайните снабдители на електроенергия и общественият доставчик, в лицето на „НЕК“ ЕАД.

Това е всеки един потребител – краен клиент, който е присъединен към мрежа със средно напрежение и не е избрал свой доставчик на свободния пазар или пък е останал без такъв доставчик по независещи от него причини.

Практиката на свободния пазар е клиентите да заплащат консумираната активна електрическа енергия само по една тарифа, определена на база предишна консумация на техните обектите (жилища и т.н.).

Цената на балансиращата енергия (което значи цена за излишък, както и цена за недостиг) бива определяна от Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

Смяната на доставчик на електрическа енергия се администрира от мрежовия оператор, към когото е присъединен обекта и се инициира от клиента или нотариално упълномощено от него лице чрез подаване на заявление в клиентски център на ЕРП.

Небалансът представлява разликата между прогнозираното потребление и производство и след това реално отчетените цифри от уредите за търговско мерене (познатите електромери).

Това е регистрирано при „ЕСО“ ЕАД лице, чиито функции са да администрира балансиращата група, да търгува балансираща енергия с ЕСО ЕАД, както и я да разпределя между участниците в групата с цел намаляване на евентуални икономически загуби.

Балансираща група е съвкупност от търговски участници (които биват производители, потребители и търговци), които взимат общо участие на пазара на балансираща енергия, който се организира от „ЕСО“ ЕАД.

Този пазар на балансираща енергия представлява организирана търговия с ел. енергия, чиято цел е да поддържа баланса между производството и потреблението в цялата електроенергийна система. Смисълът на балансирането е да сведе разликата (дебаланс) между самото производството на електроенергия и нейното потребление до минимум, което би довело до разходи по балансирането на цялата система. Не съществува метод, по който да се прогнозира потреблението с абсолютна точност, именно затова се изготвят почасови прогнози на дневна база, които да се подават в Държавния Електроенергиен системен оператор, управляващ цялата Електроенергийна система на България.

Няма нормативни ограничения за това колко пъти един клиент може да сменя доставчика си за електрическа енергия. Всеки клиент може сам да прецени доколко му е необходимо да сменя доставчика си.

Промяната на доставчика на ел. енергия се извършва както е описано в Правила за търговия с електрическа енергия и процесът се администрира от операторът на мрежата.

Всички условия за доставката на енергията, включително и самото заявяване на енергия, се договарят с доставчика.

При либерализацията на електроенергийния пазар, клиентът има възможност да избере поне един (а може и няколко) сред много доставчици на електрическа енергия, както и може свободно да договаря цените и условията на доставката. В условия на свободен пазар, търговията бива извършвана по свободно договорени цени, още преди момента на доставка, като количествата се търгуват на часова база. На свободен пазар също се извършват прогнозиране (т.е. предварително планиране на очакваното потребление на час) и балансиране (т.е. свеждане на разликата между прогнозното и реално отчетеното потребление до минимум, за да няма големи допълнителни разходи).