Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век

 

Преди да минете по същество към четене на тази нестандартно дълга за нас статия искаме да споменем, че равенството между положете е изключително важно, но нашата позиция, е че не трябва да стана на всяка цена и насила.

Ако една жена или мъж са достатъчно подготвени за заемане на дадена позиция, без значение на сектора (не само енергетика), то правилния подход е да се има равнопоставено състезание межди всички кандидати и най-добри да спечели.

Твърдо сме против, да се назначава някой, само защото според наред, базакон, директива и т.н. трябва 50% от персонала да са жени и т.н.

Както може и сами да прочетете в доклада по-долу “ Жените все още са по-слабо представени в нефтената и газовата промишленост. Там те представляват едва 20% от служителите, 17% от ръководителите и 1% от главните изпълнителни директори на дружества“

Ами според нас е нормално, както и в шивашката индустрия мъжете са по-малко от жените…драматично по-малко.

Без повече прелюдии ето и доклада, който на нас ни беше изключително интересен.

цена на енергията

pastedGraphic.png 

Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век
(Становище по собствена инициатива)

Докладчик: Laure Batut

Съдокладчик: Evangelia Kekeleki

Резултат от гласуването
(„за“/„против“/„въздържал се“)

208/4/2

1.Заключения и препоръки

ЕИСК препоръчва на Комисията да насърчава всички органи, вземащи решения, за:

  1. 1.1.Създаване на условия за достъп до енергия за всички, намаляване на енергийната бедност и събиране на качествени данни, разбити по пол и придружени от подходящи показатели.
  1. 1.2.Укрепване и прилагане на съществуващото законодателство по въпросите на равенството както на европейско, така и на национално равнище.
  1. 1.3.Изготвяне на политика, насочена към равенството между половете в професиите, застъпени в енергийния сектор, тъй като „Уменията на жените са от значение!“
  1. 1.4.Създаване на равни условия за обучение по професиите в енергетиката в държавите членки и на европейско равнище – създаване на „Европейски колеж за НТИМ“ (науки, технологии, инженерство и математика).
   1. 1.4.1.Приканване на държавите членки да разработят „малки политехнически училища“ за деца, за да ги запознаят с НТИМ.
  1. 1.5.Създаване на равни условия на пазара на труда в енергийния сектор:
   1. 1.5.1.Представяне по пол на данните за всички части на сектора, в това число на тази на енергията от възобновяеми източници, както и за енергийната бедност. Разглеждане на възможностите за жените, като не се допуска енергийният и цифровият преход да застрашат кариерата и заплатата на жените. 
   1. 1.5.2.Въвеждане на задължителни мерки относно прозрачността в заплащането и възнагражденията, тъй като това е предпоставката за реално равно заплащане на всички равнища.
   1. 1.5.3.Налагане на паритет в управителните съвети на дружествата.
  1. 1.6.Развиване на социалния диалог и колективните трудови договори, навсякъде в Европа, по отношение на равенството в дружествата от енергийния сектор.
  1. 1.7.Промяна в манталитета на самите жени благодарение на модели и създаване на европейска мрежа на „Екип Европа“.
  1. 1.8.Промяна в манталитета на мъжете и в обучението по мениджмънт.
 1. 2.Въведение: Енергийният сектор и жените 
  1. 2.1.Равенството е основна ценност на ЕС, основно право и принцип от Европейския стълб на социалните права. То е част от целите на ООН за устойчиво развитие. Член 8 от ДФЕС го превръща в хоризонтална клауза, на която се основава включването на принципа на равенство във всички политики.
  1. 2.2.През настоящата 2020 г., през която се отбелязва 25-ата годишнина от Декларацията от Пекин, Европейският съюз се стреми да премахва неравенствата и чрез нова стратегия да насърчава равенството между половете. Напоследък по тази тема бяха изготвени множество документи, които ЕИСК не възнамерява нито да повтаря, нито да перифразира, но подкрепя заключенията в тях, така например онези, които са включени по искане на комисия FEMM на Европейския парламент относно ролята на жените в енергийния преход, заключенията в съвсем скорошното съобщение на Комисията относно нейната Стратегия за равенство между половете (2020 — 2025 г.) [COM(2020) 152 final], и онези от проучванията, проведени от Европейския институт за равенство между половете (EIGE).
  1. 2.3.Комисията счита, че „в бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да разгърнем пълния си потенциал само ако използваме целия си талант и многообразие. Равенството между половете води до повече работни места и по-висока производителност — потенциал, който трябва да бъде реализиран в хода на нашето адаптиране към зеления и цифровия преход и работа за преодоляване на демографските предизвикателства“. 

Всички предизвикателства пред енергийния сектор са включени в този параграф: потенциал и производителност, пригодност за заетост и следователно квалификации и равновесие между професионалния и личния живот, равенство между половете, демография, сътресение от екологичния и цифровия преход.

  1. 2.4.Равнището на заетост сред жените преди последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, е по-висока от всякога в ЕС, но много жени все още се сблъскват с пречки при навлизане или оставане на пазара на труда. Във всички сектори на дейност все по-често се задава въпросът „къде са жените?“, което е напредък в сравнение с минали е времена, когато саркастично се питаше: „какви жени?“. Това не означава, че разделението между мъжете и жените в сферата на труда е преодоляно. Както множество сектори с известно техническо измерение, енергетиката изостава в постигането на паритет: в Европа тя наема на работа средно едва 22% жени. Така е например в Хърватия. Данните относно енергията от възобновяеми източници също трябва да се събират разбити по пол.
  1. 2.5.Енергетиката е широкообхватен сегмент на икономиката, свързан със суровините, крайните продукти и услугите, обхващащ добив, производство, пускане на пазара, транспорт и разпределение, дипломация, физическа и геополитическа сигурност, като по този начин осигурява използването на въглища, дървесина, петрол, газ, атомна, вятърна и слънчева енергия, вода и др., за да се гарантира на гражданите, потребителите и предприятията достъп до електроенергия, отопление и автономност на транспорта. Този сегмент се характеризира с това, че е основна движеща сила за другите сектори на икономиката. Той се нуждае от всички таланти.
  1. 2.6.В енергийния сектор, разглеждан във всичките му аспекти, се проявяват много стереотипи по отношение на пола, в него мъжете са в господстващо положение, което поражда големи професионални дисбаланси между мъже и жени, както в частния, така и в публичния енергиен сектор, без навсякъде да се забелязва истинска воля за предприемане на действия, чрез които този дисбаланс да се преодолее по цялата веригата за създаване на стойност.
  1. 2.7.Броят на жените на ръководни длъжности в енергийния сектор е много малък. Проучване на EIGE от 2012 г. показа, че в Германия, Испания и Швеция 64% от 295 дружества от този сектор не са имали нито една жена в своите изпълнителни органи. Положението е по-добро в сектора на възобновяемата енергия и на петрола в северните държави, но във всички държави членки няма жени на ръководни длъжности в областите на технологиите, свързани с енергетиката. През 2019 г. неравенствата между половете в този сектор продължават да будят загриженост (51,9 индексни пункта), въпреки че EIGE посочва, че през последните години почти всички държави членки са постигнали напредък.
 1. 3.Общи бележки: необходимостта от намаляване на пропастта
  1. 3.1.За да се ускори промяната, е необходимо да се действа едновременно в различни направления и да се преодолеят разделенията, които са се натрупали и си взаимодействат.
  1. 3.2.Разделението в достъпа до енергия
   1. 3.2.1.Известно е, че трансформацията на енергийната система не е единствено технически въпрос, но и дълбоко социален. В това отношение трябва да се обърне специално внимание на достъпността на енергия за всички. В Европейския съюз все още има домакинства с проблеми с достъпа до енергия, било поради местоположението им спрямо веригите, било поради тяхната бедност. Жените, които са натоварени с домакинството, страдат най-много от това, че често трябва да правят труден избор за себе си и за своите деца дали да се хранят или да се отопляват («heat or eat»). Енергийните политики не са чувствителни към проблемите, свързани с разпределението на отговорностите в домакинствата, поради което енергийната бедност следва да се разглежда от гледна точка на пола. Липсата на достъп до енергия ги лишава и от достъп до цифровите технологии, което значително усложнява техния живот и ги изолира от социалната среда, труда, образованието и културата. По този начин липсата на достъп до енергия се комбинира с цифровото разделение, понякога утежнено от възрастовото. Необходимо е да се признаят всички аспекти и да се разглежда по конкретен начин полът в по-неблагоприятно положение.
   1. 3.2.2.Събирането на качествени данни относно използването на енергия от домакинствата би позволило да се създаде по-точна представа за истинската същност на тяхната бедност, която изисква цялостен подход, за да се води борба с нея. Освен социалната цена, на която се продава енергията, средствата за решаване на проблема с енергийната бедност са свързани със селищните политики, политиките за жилищно настаняване, за достъпа до заетост, за равнището на заплатите, за практиките за продажба от дружествата на крайния потребител.Според проучванията на ОИСР, жените са потребители, заинтересовани от устойчивото развитие. Поради техните отговорности в домакинствата и тяхната роля на възпитателки и чрез повишаване на осведомеността относно рационалното използване на енергията и рециклирането, те са ключови участници в променящите се модели на поведение.
  1. 3.3.Политическото разделение
   1. 3.3.1.Европейската енергийна политика се основава на пет тясно свързани измерения: 
 • Сигурност на доставките,
 • Напълно интегриран пазар,
 • Енергийна ефективност за намаляване на търсенето,
 • Декарбонизация на икономиката,
 • Научни изследвания и иновации за конкурентоспособност.

И за да се постигне успех, Комисията се стреми към:

 • Прогнозиране на промяната, като се гарантира сигурността на преходите,
 • Насърчаване на мобилността,
 • създаване на работни места,
 • повишаване на качеството на данните,
 • и повишаване на квалификациите.
   1. 3.3.2.Никога не е разглеждано именно мястото на жените. В този сектор обаче те са в подчинено положение и все още са първите, които подлежат на съкращения в случай на криза, независимо от естеството на кризата. Политическото разделение не може да бъде намалено без да се предприемат конкретни мерки в тяхна полза във всяка от областите на политиката, още повече, че това е част от целите на ООН за устойчиво развитие.
   1. 3.3.3.ЕИСК подчертава, че разработените в енергийния сектор политики още от създаването им страдат от недостатъка, че в тях не се отчита принципът на равенство между половете. Комитетът изразява желание методиката „Определяй, планирай, действай, проверявай“, разработена от EIGE в неговата публикация „Полът и енергетиката“, да бъде широко разпространявана под формата на стимулиране на правителствата на държавите членки и учебните заведения за обучение в областта на мениджмънта в енергийния сектор и в неговите дружества.
   1. 3.3.4.Както EIGE ЕИСК счита, че принципът на равенство между половете може да бъде включен на всички етапи на политиката в областта на енергетиката. След анализа на ситуациите и консултацията със заинтересованите страни, проучването на бюджетирането, фазата на изпълнение следва да започне с повишаване на равнището на осъзнаване и изграждане на капацитет и следователно повишаване на квалификациите; „набор от инструменти за равенството между половете“, модул за обучение по енергетика (финансиран от 7-а РП), показа важността на пола в енергийния сектор и начина, по който научните изследвания в тази област може да бъдат засегнати от този въпрос; и накрая, оценката на политиките и програмите трябва да се прави след тяхното прилагане. Комитетът приветства волята да се върви в тази посока, която Комисията потвърждава в последното си съобщение относно равенството.
  1. 3.4.Разделенията на пазара на труда

Заетостта

   1. 3.4.1.Във Франция EDF се гордее, че в персонала си има 25 % жени, а в управителните си комитети — 27 %. Докато френският закон налага жените там да бъдат 40 %. Все пак това дружеството е предприело цифрова кампания в търсене на идеи, за да се дискутира, насочва, убеждава, насърчава и „да се развива индустрията за жените“. В настоящата ситуация често самите жени се мобилизират, за ба бъдат чути. Например през 2018 г. в Испания 57 асоциации от енергийния сектор публикуваха общ манифест „En Energia NO sin Mujeres“ („НЕ без жени в енергетиката“), за да заявят, че е време в публичната сфера да има жени експерти, за да бъде енергийният преход по-поносим и по-справедлив. Европейската комисия потвърди отново, че „задача на Съюза е да насърчава равенството между жените и мъжете във всички свои дейности“ и следователно на всички държави членки, чийто индекс за равенството между половете средно е само 67,4 от 100 точки. В Австрия енергоразпределителните дружества също изготвиха програми, за да привлекат интереса на жените, често в сътрудничество със средните училища и университетите.
    1. 3.4.1.2.В ядрения сектор изключването на жените до известна степен се възприема като легитимно, „като се вземат предвид неговите професии в сферата на науката и техниката, където те все още са малко на брой“. Делът на жените във френския Комисариат по атомна енергия и алтернативни енергии (CEA) нараства бавно: през 2018 г. те представляват 33,8% от целия персонал срещу 30% през 2008 г.; 30,3% от управленския персонал (26,5% сред научните кадри) и 39,4% за другите членове на персонала.
    1. 3.4.1.3.Жените все още са по-слабо представени в нефтената и газовата промишленост. Там те представляват едва 20% от служителите, 17% от ръководителите и 1% от главните изпълнителни директори на дружества. Постепенно на тях започва да се гледа като на „неизползвани резерви“, а представеността на половете един ден би могло да бъде предимство за творчество в техническите професии и решение на поколенческото и демографското разделение. Упоритите стереотипи трябва да бъдат изоставени в полза на възстановяване на баланса в заетостта. Жените, които трябва първо да се ангажират в техническите системи на обучение, следва да продължат да полагат усилия.
    1. 3.4.1.4.Жените в енергийния сектор, както и другите работници, имат различен статут. В него те са също по-ниско платени от мъжете и по-лесно биват уволнявани; в Европейския съюз те продължават да са в неблагоприятно положение поради факта, че обществото все още е организирано така, че разчита на личното време на жените за осигуряване на непрофесионални социални и емоционални функции (грижи за децата, за възрастните и т.н.).

Квалификациите

   1. 3.4.2.В ЕС все още съществува териториален фактор и социален натиск, които пречат на девойките да получават достъп до висшето образование. В селските райони на Южна Европа определени категории от населението продължават да считат, че мястото на девойките е вкъщи. Цифровата неграмотност ги отдалечава окончателно от професиите в сферата на енергетиката, което представлява обща загуба на умения за обществото.
    1. 3.4.2.2.Всичко започва с обучението и квалификациите. Според EIGE, освен това все още съществува хоризонтална сегрегация между студенти и студентки. Момчетата по-лесно се насочват към науките, а когато девойките се дипломират в областта на науките, няколко години след получаване на дипломите си не упражняват технически професии. Постъпването им в предприятие може да е проблематично: „Докато следвах инженерство, с мен се отнасяха както с другите, но когато започнах да работя, всичко се промени. Централата не беше построена с идеята, че един ден в нея ще работят жени; нямаше нито облекла за радиационна защита, нито съблекални за жени“, казва една жена, която описва положението си в ядрена централа в началото на кариерата си. Това преживяване е познато на мнозина. През 2017 г. въпреки че хърватските жени са получили 60% от магистърските и 55% от докторските степени, те все още страдат от последиците на „стъкления таван“ в професионалния живот на енергийния сектор, където тяхното равнище на присъствие в управленските структури остава между 13 до 16% и 19% в дружествата, регистрирани на фондовата борса.
    1. 3.4.2.3.Във Франция висшите техническите училища, които приемат под 30% жени, трудно се постигат показателите за представеността на половете в професионалния бранш на ЕГП. През 2017 г. в чисто техническата специалност на този бранш е имало само 14% жени, докато в бранша на търговията и на услугите те преобладават! Каква е добавената стойност на жените? Че са социални, човечни, умеят да подреждат папките и да правят кафе? Или да бъдат техници, инженери, изследователи? Жените се нуждаят от действителни равни възможности, за да влязат в секторите на енергетиката, и от признаване на техните способности, за да останат там и да израстват професионално.Испания отбелязва, че въпреки определени мерки за отвореност към жените, някои от тях не се насочват към техническите сектори. Стереотипите по отношение на изучаването на математика и физика, определено за младежите, трябва да бъдат премахнати чрез структурата на образованието, нагласата на преподавателите и възпитанието на родителите още от постъпването на децата в началното училища, за да могат жените да променят отношението към себе си. Има вдъхновяващи примери: в Полша „Малкият политехнически институт за деца“ работи с момичета и момчета в начална училищна възраст, като ги запознава с технически дисциплини, за да предотврати страха им от НТИМ.
  1. 3.5.Кариерите и заплатите 
   1. 3.5.1.За жените невинаги е лесно да постигнат задоволително равновесие между професионалния и личния си живот в тези трудни професии. Поради липса на модели, понякога те сами се отказват. Жените се нуждаят от солидарността на настойници, от ментори — жени с изключителни качества, които да ги напътстват и да засвидетелстват своето доверие. ЕИСК счита, че обучението на отговарящите за човешките ресурси в дружествата от този бранш следва да ги подготвя да бъдат осведомени и находчиви в полза на всички, мъже и жени, при насочването на тяхната работа и кариера, за да може кариери, смятани за изключителни, да се възприемат като съвсем обикновени.През 2019 г. в Хърватия беше създадена мрежа от жени, по примера на Международния съвет за големите електрически системи (CIGRE), световна общност за сътрудничество, за взаимопомощ в развитието на техните кариери в енергетиката. Комитетът счита, че въвеждането на квоти, за да се установи паритет в управителните съвети на дружествата, е вече необходим знак.
   1. 3.5.2.За развитието на кариера на основата на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика) в секторите на енергетиката, жените все още срещат твърде много пречки от вътрешно естество в своите предприятия, както в публичния, така и в частния сектор. Комисията призовава всички да са „свободни да следват избрания от тях жизнен път“ на равни начала. Тя трябва да предвиди допълнителни средства за жените в сектор, където физическата сила вече не е най-полезното качество, но продължава да е критерий за пригодност. Равенството трябва да може да бъде измервано чрез качествени показатели относно получаваните кариерни възможности и за еднаква квалификация и степен чрез размера на възнагражденията. Те включват основни заплати и добавки към заплатите. В това отношение ЕИСК напълно подкрепя целите на Международната коалиция за равното заплащане за работа. Комитетът препоръчва да бъдат въведени задължителни мерки относно прозрачността в заплащането и възнагражденията, тъй като това е предпоставка за реално равно заплащане.
  1. 3.6.Ролята на националния и европейския социален диалог

ЕИСК счита, че сключените споразумения следва да бъдат включени в управлението на браншовете и дружествата. 

   1. 3.6.1.Споразумения и колективни трудови договори 

Ролята на социалния диалог е от първостепенно значение за развитие на подходящите условия на труд и за гарантиране на жените сигурността на работното място и заетостта в енергийния сектор. Предприятията от електрическата и газовата промишленост във Франция подписаха със синдикатите браншово споразумение за 4 години, подготвяйки всички области, в които да се предприемат действия, за да се постигне напредък към равенството между половете в професионалната област. CEA има фирмено споразумение. Би било много важно, във всички държави членки подобни, одобрени от социалните партньори мерки, да бъдат включени в колективните трудови договори, за да са напълно приложими юридически.

   1. 3.6.2.КСО (Корпоративна социална отговорност), акт с незадължителен характер 

Например през 2018 г. дружеството Électricité de France подписа със синдикатите споразумение за КСО, с което се цели да се гарантира представеността на половете на всички равнища на дружеството и се ангажира да насърчава жените ръководители да заемат ключови длъжности. То се опира на засилване на привлекателността на техническите професии за младите жени и на спазване на гаранцията за равните възможности за жените и мъжете от групата през цялото им професионално развитие. Това е добър ангажимент, но какво остава от такъв акт с незадължителен характер (soft law); той изисква постоянна бдителност, поспециално от страна на жените, за да бъде прилаган и за да се проверява дали е в съответствие със закона, който все още е необходим. 

 1. 4.Възможност или риск е енергийният преход за жените?
  1. 4.1.Преминаването към нисковъглеродна икономика променя начините на производство към структури с по-малки размери, къси вериги, като се възстановява балансът между енергиите от изкопаеми източници или ядрени горива и енергиите от възобновяеми източници. „Интелигентните“ сгради, които могат да съхраняват енергията, „интелигентните мрежи“ и др., мобилизират техниките, върховите информационни технологии и изкуствения интелект. В периода преди COVID-19, когато цената на петрола беше висока, предприятията, ръководени от жени, бяха склонни да инвестират в енергии от възобновяеми източници и да отчитат заплахите за околната среда. Техният коефициент на икономическа активност в този сектор се повишаваше, макар че в инженерството все още е нисък (28% според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Дестабилизирането на енергийните пазари поради загубата от обезценяване на енергията от въглеродни източници, причинена от кризата, има опасност да повлияе на тази тенденция.
  1. 4.2.В тези нови, по-„леки“ дейности, светът на енергетиката има голяма нужда от многообразие, от новаторски умения, от профили, представящи възможно в най-голяма степен обществото като цяло. Признава се, че е необходимо обществото да се ангажира с преходите, тъй като енергийният преход се захранва от цифровия преход, с техните възможности и най-вече с техните разходи за работни места и преструктурирания. И за тази цел ще трябва да има жени. Те все още са малко на брой в енергетиката.
  1. 4.3.В сектора на енергиите от възобновяеми източници все още не са очертани общите кариерни профили. Комитетът иска да отправи предупреждение за две изкушения:
  1. едното е, че би могло да се създаде обратно неравенство с повече жени отколкото мъже в сектора на енергиите от възобновяеми източници;
  2. другото е енергийният и цифровият преход да се използват за създаване на капани на ниските заплати в един прекалено феминизиран сектор и капани за кариерата на жените, които не биха имали други възможности за развитие на кариерата си в традиционните енергийни сектори.

ЕИСК отново призовава браншовите и фирмените споразумения относно равенството да бъдат включени в приложимото договорно право. 

Конкретни бележки

 1. 5.Реализирането на собствения потенциал е индивидуално и колективно предизвикателство в застаряващото и силно конкурирано от талантите на други търговски сили европейско общество. Мъже и жени трябва да комбинират много различни умения в един по-хоризонтален енергиен контекст, в който се използват платформи и мрежи. В този контекст стиловете на управление се променят. Цифровата неграмотност обаче продължава да съществува и трябва да бъде положено усилие, за да бъде изкоренена в целия Европейски съюз. Днес се работи в рамките на вече установени права. Трябва бързо да се постигат резултати. Талантът на жените е от значение!
  1. 5.2.Къде да се реализират? „Жените биха разширили набора от налични умения“ и „многообразието е ключов елемент на конкурентоспособността“. Изкуственият интелект и използването на големите информационни масиви имат ли пол? Тази област е широко отворена, всичките ѝ приложения не са познати и това е крайно необходима за международната конкуренция на Европа област, както за жените, така и за мъжете. Необходимо е жените да се обучават, да се насърчават да държат „под обсада“ този сектор, като за девойките в колежите, средните училища и на обектите се осигури популяризиране на професиите в сферата на енергетиката там, където те се прилагат.
  1. 5.3.Да се даде на жените енергията и средствата, за да могат да вземат решения. Предприятието, голямо или малко, изисква все повече етика. И поради тази причина често се наемат на работа жени, тъй като структурите, които се развиват, насочени към децентрализирани системи за производство на енергия, биха били склонни да увеличат равенството между половете при вземането на решения. Ето защо се признава, че техните мотивации биха били различни от тези на мъжете и че нетехническите умения биха имали стойност за напредъка на предприятието. Според ЕИСК това признаване може да бъде положително, но може да бъде и клопка, насърчаваща запазването на статуквото. Жените трябва да продължат да бъдат бдителни. Във всички случаи равенството е право и трябва да се прояви в кариерата и възнаграждението независимо от ситуации на криза или демографски проблеми.
  1. 5.4.Да се създаде „Европейски колеж за НТИМ“ по модела на Брюж, но с променящи се квоти

ЕИСК настоятелно призовава Комисията да създаде в най-кратък срок в Брюксел бакалавърски колеж, наречен „Европейски колеж за НТИМ“, който да включва сектор „Енергетика“ с квота за студентки от 80 % при откриването му, а няколко години по-късно да постигне паритет. Комитетът препоръчва да не се чака намирането на упорит екип, като този, съставен от Мадриага, Чърчил, Спак и Де Гаспери, които създадоха Европейския колеж в Брюж. Препоръчва обаче да го предложи в най-кратък срок на Съвета. 

   1. 5.4.1.Както за колежа в Брюж, държавите членки биха осигурили първия подбор на приетите студенти/студентки и тяхното финансиране чрез стипендии. Което не би попречило на Съвета да отпусне оперативен бюджет на това училище за високи постижения. Предоставяните в него обучения следва да бъдат насочени почти изключително към усвояването на знания и ноу-хау, характерни за дейностите, свързани с НТИМ, с приложни сектори и учебни програми, които може да обхващат много дисциплини, една от които да е посветена на енергетиката.

Този водещ колеж би създал европейски имидж за високи постижения, в който полът е без значение, на професиите в енергетиката— добавена стойност за всички големи национални висши учебни заведения, и така би могъл да играе роля на модел и да представлява важен лост за феминизирането на професиите в енергетиката и за събирането на всички таланти.

   1. 5.4.2.Както Европейският колеж, който има филиали в Брюж и Натолин (Полша), Колежът по инженерство и компютърни науки следва да има няколко филиала в Европейския съюз, които да работят в мрежа с вече съществуващите на европейско равнище структури като научните клъстери и например НПО „EURO-CASE“, която обединява националните академии за инженерство, приложни науки и технологии от 21 европейски държави или EIT-InnoENergy, Европейският институт за иновации и технологии, който е включен в програмата „Хоризонт 2020“ и има за цел да насърчава иновациите, предприемачеството и образованието в областта на енергийния преход и устойчивите енергии, който сближава университети, предприемачи и научноизследователски институти по цялата верига за създаване на стойност.
   1. 5.4.3.Във връзка с портала за отворени данни на Европейския съюз, които са безплатни и могат да бъдат използвани многократно, тук ЕС би разполагал с мощен и желан инструмент, включващ жени и мъже и предоставящ връзки към другите индустрии и научноизследователски центрове. Всички училища с високи постижения придават стойност на регионите, в които се намират. Европейската добавена стойност придава още по-висока стойност.
  1. 5.5.Развитие на „Екип Енергетика Европа“

Някои асоциации вече работят активно по промяна на манталитета на младите жени, за да могат те сами да се насочат към професиите в сферата на енергетиката. Жени на ръководни постове в сектора се събират и организират дейности с ученички от средните училища и студентки, за да представят своите професии и група професии в сферата на енергетиката. В Полша програма, наречена „Момичета в политехническото училище“, постигна много добри резултати. Целта беше да се насърчат жените да учат в технически колежи и да се преодолеят стереотипите чрез различни дейности, по-специално чрез дни на отворени врати в тези институции. ЕИСК счита, че е от първостепенно значение този подход да бъде систематизиран посредством пряк обмен на европейско равнище чрез „Екип Енергетика Европа“. Във всички държави членки, при въвеждането на еврото, екипи от доброволци под ръководството на местните представителства на Комисията отиваха доброволно да разговарят с гражданите, за да им обяснят промените, които ще бъдат предизвикани от навлизането на единната валута.

   1. 5.5.1.По същия начин „Екип Енергетика Европа“ биха могли да разговарят със студентките, за да им обяснят как функционират научните изследвания, технологията, снабдяването, трансевропейските мрежи, ценообразуването, системите за регулиране, енергийните пазари и какви работни места биха могли да намерят там.
   1. 5.5.2.Тези екипи, на които е възложено да запознават колежанките, ученичките от средните училища и студентките с професиите на жените — инженери и техници и да привлекат вниманието им към тези професии, трябва да включват жени, които да служат за пример и да показват, че тези професии (наричани по-скоро „мъжки“) са достъпни за девойките.
   1. 5.5.3.На професионално равнище тези екипи биха могли да споделят добрите практики, да насърчават връзките и обмена с други мрежи и асоциации в Европейския съюз. Мъжете също се ангажират. Те осигуряват по-специално наставничество и настойничество. Тук обаче жените оказват по-голямо въздействие в ролята образец. Би могло да бъде създадена Европейска мрежа на жени, която да е част от европейски проект, получаващ финансиране, и да осигурява контакти с Европейския колеж за НТИМ.
  1. 5.6.На равнището на европейските институции и органи би било необходимо да се подсили настоящото развитие чрез увеличаване на участието на жените, за да се постигне равенство между енергийните регулатори.

Брюксел, 18 септември 2020 г.

Luca JAHIER

председател на Европейския икономически и социален комитет

Линк към доклада на ЕК: жените като равнопоставени участници през 21-ви векeuropa.euhttps://webapi2016.eesc.europa.eu › content

Ако харесахте статията „ССлънчева енергия в Латинска Америка – статистика и факти“ вижте още: https://energy-bg.com/новини/

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/EnergyBG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.