Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача в това няма две мнения. Ние от Energy BG сме при приели за наша задача

Kато търговец на електроенергия  обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите компоненти на фактурата за ток и ще обясним за какви цели се начисляват.

Активна енергия

Може би най-важния компоненти на вашата фактура е активната енергия. Това е количеството, което консумирало за съответния отчетен период на вашия бизнес или дом. Количеството изразходван ток обикновено се измерва в киловатчаса (кВтч).

Във вашата фактура за електроенергия ще видите количеството електроенергия, която сте употребили през отчетния период, както и цената на кВтч, по която сте таксувани.

Търговска надбавка и/или административна такса

Стойността на административната такса и/или търговската надбавка включват разходите за балансиране на електроенергията и административно обслужване на клиентите и се определят и получават от търговеца на електроенергия.

Търговската надбавка тя може да бъде фиксирана стойност или %, който се добавя от търговеца към цената за всеки кВтч консумирана електроенергия.

Пример:

Продажба на ток оферта
Продажба на ток оферта

Тук трябва да внесем едно уточнение за разлика от търговската надбавка, административната такса не е пряко обвързана с количеството консумирана електроенергия. Тя е фиксирана сума и се начислява на месечна база за всеки обект.

Обикновено офертите с фиксирана административна такса на Energy BG са ограничени за обекти с конкретна консумация – например до 5 МВтч на месец. Смисъла на това е сигурност, че административната такса ще покрие разходите за обслужване и балансиране.

Естествено винаги сме отворени за преговори и дискусии по отношение на цената. Важно е обаче да се има предвид, че качеството на което ние държим изисква съответните инвестиции.

Акциз

Може би сте чували това понятие по повод на много стоки – цигари, алкохол и т.н.

Е има го и при електрическата енергия. Стойността му се определя от (Комисията за енергийно и водно регулиране) веднъж годишно и еднакъв за всички потребители, независимо от търговеца. Към настоящия момент стойността му е 2лв./МВтч.

Акцизът се начислява от търговеца на електроенергия в месечната фактура на клиента, след което се разплаща от него към държавата. Важно е да споменем, че той бива начисляван, както на потребители на свободен пазар, така и на потребители на регулиран пазар.

Приходите, генерирани от акцизи, често се използват за финансиране на конкретни програми или инициативи, като здравеопазване или подобрения на инфраструктурата.

Мрежови такси и услуги

Това са такси, които Електроразпредлителните предприятия събират с цел, подръжка и развитие на електопреносната мрежа, а също така и заради това, че пренасяйки ток по нея тя се амортизира. Размера на тези такси за достъп, пренос и т.н., се определен от Комисията за енергийно и водно регулиране и са еднакви за всички потребители.

По-малките потребители заплащат една обща фактура, за електроенергия и за всички такси изброени по-горе. Като след това търговеца на електроенергия префактурира техния размер към Електроразпредлителните предприятия (ЕРП).

По-големите консуматори в голямата си част са на режим с двойно фактуриране:

  • Първа фактура издадена от търговеца на ток за потресеното количество.
  • Втора фактура издадена от ЕРП-то за мрежовите такси и услуги.

Такса „Задължение към обществото“

тя отново от се определя с решение на КЕВР, като тя бива заплащана от всеки клиент на свободен пазар. Приходите от нея се събират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

Към момента е в размер на 0.00лв./МТтч.,но това не винаги е било така в годините помни и нива от 37.90 лв./МВтч. (като пред не толкова далечната 2015 година).

Интересно: В закона за енергетиката има възможност за облекчение съществува само за големите индустриални потребители с годишно потребление между 10 и 30 гигаватчаса, и при тези с над 30 гигаватчаса. (при условие, че този налог отново бъде стойност различна от нула)

Предназначението на събраните средства е за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за разходи свързани със споразумения за изкупуване на електрическа енергия.

Процес по физическата доставка на електроенергия

Физическото снабдяване с електроенергия включва сложен процес. Той започва с производството на електроенергия в електроцентралите. Електричеството се генерира чрез използването на различни енергийни източници, възобновяеми източници, като вятърна, слънчева или водноелектрическа енергия и невъзобновяеми, като въглища, природен газ и ядрена енергия. След производството електрическата енергия постъпва по електропроводи с високо напрежение до подстанции. След подстанция пък следва разпределяне към местните разпределителни мрежи. Следваща стъпка е тока се доставя до отделните потребители, битови или фирмени, чрез голяма мрежа от електропроводи и трансформатори.

Процесът на доставка на електроенергия от електроцентралите до отделните потребители е силно регулиран и внимателно наблюдаван, за да се гарантира, че е безопасен и надежден.

Още интересни статии: https://energy-bg.com/новини/

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/EnergyBG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.