Свободен пазар

РЕЧНИК

„Балансираща група“

е съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия. Когато броят на участниците в балансиращата група е по-голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране – недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общия измерен небаланс на групата.

„Балансиране“

на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство.

Влияние върху енергийната система

преносът на реактивна енергия предизвиква увеличаване на загубите на активна енергия и намаляване на пропускателните възможности на електроразпределителните мрежи. Това от своя страна влияе върху стабилността на енергийната система и качеството на доставяната електрическа енергия.

Слънчева енергия, соларни панели

Достъп

правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи срещу заплащане на регулирана от КЕВР цена и при условия, определени с наредба.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

е доставчик, който осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява.

Електропреносна мрежа

Собственост на държавата  – управлява се от Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и служи за пренос на електроенергията от производителите до подстанциите в различните региони на страната.

Електроразпределителна мрежа

Собственост на Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – Електроразпределение Север ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Електроразпределение Юг ЕАД и ЕРП-Златни пясъци АД. Служи за разпределяне на електроенергията от подстанциите до крайните клиенти (фирми и битови потребители).

“Задължения към обществото”

Въпреки че за този термин няма директно определение, от разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) може да се заключи, че това са задължения на енергийните предприятия, които са им наложени (т.е. имат задължение да ги изпълняват по смисъла на закон или заповед на държавен орган), свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност.

Координатор на „балансираща група“

Всяка балансираща група има координатор. Той поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор. Пазарът на балансираща енергия е организирана търговия с електрическа енергия за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система. Целта на балансирането е да има минимални разлики (небаланс) между производството на енергия и потреблението, което води до разходи за балансиране за цялата система. Не е възможно потреблението да бъде прогнозирано с абсолютна точност. По тази причина се правят ежедневни почасови прогнози за потребление. Те се подават в държавния Електроенергиен системен оператор, който управлява електроенергийната система на България.

Почасови графици

Подаването на прогнози (часови графици) на свободния пазар се извършва, както от самите бизнес клиенти при тяхно желание, така и от координаторите на балансиращите групи, в които те участват, за да намалят (споделят) този разход.

Пренос

е такса, за пренос на енергията през преносната и/или разпределителните мрежи. Тя се заплаща на база единица потребена енергия.

Регулирания пазар

на електроенергия, крайните клиенти могат да закупуват енергия само от един лицензиран доставчик по цени, определени от (КЕВР). Цените на този пазар се определят от КЕВР служебно за даден регулаторен период. Всички битови клиенти в страната закупуват ел. енергия от този пазар.Всички стопански потребители (фирми) следва да се присъединят и да се възползват от по–ниските цени на свободния пазар. В случай, че не са го направили, доставките им се извършват от т. нар. доставчици от последна инстанция (ДПИ) на цена, значително по–висока от тази на свободния пазар. Роля на ДПИ изпълняват Електроразпределителните предприятия (ЕРП).

Реактивна енергия

онази част от общата енергия, освен активната енергия, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи. Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета.

„Небаланс“

е разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство

Стандартизираните товарови профили (СТП)

позволяват на клиентите, които нямат електромери за почасово отчитане на консумираната електрическа енергия, да излязат на свободния пазар, който функционира с отчитане на почасовите количества потребена електрическа енергия. Такива потребители са стопански потребители с предоставена мощност под 100 кВт и битовите потребители. Самите профили представляват коефициенти за почасово разпределение на общото количество потребена електрическа енергия в рамките на една календарна година. Профилът може да бъде различен в зависимост от характера на потребление на даден обект и се определя служебно от мрежовия оператор.

Факторът на мощността (cos φ)

това кой го измисли и какво означава?
Факторът на мощността е величина за оценка на съотношението между активната мощност и пълната мощност в електрическите мрежи за променлив ток. Неговата стойност варира между 0 и 1.
Когато консуматорите съдържат само активни елементи, такива като лампи с нажежаема жичка, радиатори, фурни, котлони и др.. Пълната мощност е равна на активната мощност и факторът на мощността в мрежата е равен на 1.
При наличие на консуматори с реактивни елементи, с част от пълната мощност се осигурява реактивна мощност, необходима за работата им и съотношението между активната мощност и пълната мощност става по-малко от 1.
За енергийната система е прието електрическите мрежи с фактор на мощността над 0,9 да се считат за високоефективни.

Още интересни статии: https://energy-bg.com/новини/

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/EnergyBG

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.